INVESTORS HOUSE H1 2019 – 18 PERÄKKÄISTÄ KVARTAALIA KASVAVAA RULLAAVAA 12 KK LIIKEVAIHTOA JA OPERATIIVISTA TULOSTA

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Omassa taseessa sijoituksina olevat Kiinteistöt ja sijoittajille tarjottavat Palvelut. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuisesta osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %. Konserni operoi kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja allokoi varojaan sen mukaan missä näkee kulloinkin parhaat arvonluontimahdollisuudet.

YHTEENVETO KAUDELTA 1-6/2019 (VERTAILUKAUSI 1-6/2018)

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 39 % ollen 5.354 t€ (3.848 t€). Kasvua syntyi sekä Kiinteistöt- että Palvelut -segmenteillä.

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani 11% prosenttia ja oli 1.314 t€ (1.177 t€).

Konserni oli hyvin aktiivinen kiinteistökauppa- ja investointimarkkinoilla. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni investoi ja myi yhteensä 52 M€ arvoiset kiinteistökokonaisuudet. Summa vastaa 57 % konsernin tilikauden avaavasta taseesta. Investors Housen tarkoitus on kierrättää pääomaa ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla tätä tehtiin hyvin laajalti sekä myynti- että investointipuolella.

Katsauskauden laajaa tulosta heikensivät aktiivisen investointi- ja myyntitoiminnan kertaluonteiset ja laskennalliset erät. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat IVH Kampuksen tekemien investointien varainsiirtoverot, Dividend Housen lisäkauppahinta, Porin kohteen myyntivoittovero sekä myynti- ja järjestelypalkkiot. Lisäksi investointeihin käytettyjen lainojen uusien korkosuojausten laskennalliset arvonmuutokset rasittivat tulosta laskennallisesti. Kertaluonteiset kulut ja laskennalliset erät olivat yhteensä huomattavan suuresta myynti-, hankinta- ja rahoitusaktiivisuudesta johtuen yhteensä 1.325 t€. Nämä laskivat laajan tuloksen 728 t€:oon (1.835 t€). Segmenttikohtaisesti Palvelut-segmentin liikevoitto kasvoi ja Kiinteistöt -segmentin laski edellä mainittujen kertaluonteisten ja laskennallisten erien kohdentuessa uusiin kiinteistöinvestointeihin.

Nettovarallisuus / osake (Epra) laski erityisesti osingonjaon myötä ja oli 7,91 € (8,02 €).

Konsernin omavaraisuusaste säilyi nopeasta kasvusta huolimatta vahvana ollen 52,1 %:sta (59,0 %).

YHTEENVETO KAUDELTA 4-6/2019 (VERTAILUKAUSI 4-6/2018)

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 36 % ollen 2.746 t€ (2.006 t€). Kasvua syntyi sekä Kiinteistöt- että Palvelut -segmenteillä.

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani 14 % prosenttia ja oli 872 t€ (765 t€).

Konserni oli hyvin aktiivinen kiinteistökauppa- ja investointimarkkinoilla. Vuoden toisella kvartaalilla konserni investoi ja myi yhteensä 29 M€ arvoiset kiinteistökokonaisuudet. Summa vastaa 31 % konsernin tilikauden avaavasta taseesta. Investors Housen tarkoitus on kierrättää pääomaa ja näin toimittiin myös toisella kvartaalilla sekä myynti- että investointipuolella.

Katsauskauden laajaa tulosta heikensivät aktiivisen investointi- ja myyntitoiminnan kertaluonteiset ja laskennalliset erät. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat IVH Kampuksen tekemien investointien varainsiirtoverot, Dividend Housen lisäkauppahinta, Porin kohteen myyntivoittovero sekä myynti- ja järjestelypalkkiot. Lisäksi investointeihin käytettyjen lainojen uusien korkosuojausten laskennalliset arvonmuutokset rasittivat tulosta laskennallisesti. Kertaluonteiset kulut ja laskennalliset erät olivat yhteensä huomattavan suuresta myynti-, hankinta- ja rahoitusaktiivisuudesta johtuen yhteensä 1.039 t€. Nämä laskivat laajan tuloksen 83 t€:oon (1.567 t€). Segmenttikohtaisesti Palvelut-segmentin liikevoitto kasvoi ja Kiinteistöt -segmentin laski edellä mainittujen kertaluonteisten ja laskennallisten erien kohdentuessa uusiin kiinteistöinvestointeihin. Segmenttikohtaisesti sekä Palvelut- että Kiinteistöt -segmentin liiketulos laski.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Olemme rakentaneet kestävää operatiivista suorituskykyä ja se näkyy tuloksissa myös H1:llä.  Rullaavat 12 kuukauden liikevaihto ja operatiivinen tulos kasvoivat nyt 18. peräkkäisen kerran. Viimeisen 4,5 vuoden aikana olemme onnistuneet 13-kertaistamaan Investors Housen liikevaihdon ja 25-kertaistamaan operatiivisen tuloksen.

Operatiivinen tulos on perusta sekä osingonmaksulle että henkilöstörahasto -perusteiselle koko henkilöstön kattavalle palkkiojärjestelmälle. Operatiivinen tulos yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit. Siihen voivat suoraan vaikuttaa kaikki konsernin palveluksessa olevat henkilöt omien vastuualueidensa puitteissa joka päivä. Tarkoitus on rakentaa kaikille yhteistä suuntaa ja arvopohjaa.

Toinen strateginen pääteema on palveluliiketoiminta, josta on rakennettu toista tukijalkaa kiinteistösijoitusten rinnalle.  H1:llä palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 25 %:iin.

Konsernilla on strategiatyön tuloksena nyt hallussaan koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketju. Se antaa mahdollisuuden allokoida varojamme arvoketjussa kulloisenkin näkemyksen mukaisesti ja joustavasti kehittää liiketoiminnan painotusta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehtiin neljänlaisia painotuksia. Ensiksi, jatkoimme jo usean vuoden ajan tehtyä asuntosijoitusten painon pienentämistä myymällä kaksi asuinkohdetta. Toiseksi, lisäsimme sijoituksia konsernin hallinnoimiin toimitilarahastoihin. Kolmanneksi, palvelutoiminnan osuutta konsernin liikevaihdosta ja liiketuloksesta kasvatettiin huomattavasti uusmyynnin ja uusien tuotteiden muodossa. Neljänneksi, H1 kesäkuun lopussa yhtiö myi kiinteistökehittämänsä hotellikiinteistön Porissa.

Pettymys ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli osakkuusyhtiö Ovaron operatiivisen tuloksen heikkous. Rajallisena sijoituksena se ei kuitenkaan vaikuttanut kvartaalin kokonaiskuvaan – Investors House teki sitä huolimatta kaikkien aikojen parhaan operatiivisen kvartaali- ja puolivuosituloksen. Ovaro-omistus muodostaa 12 % Investors Housen sijoituksista kun 88 % muodostuu toimitila-, asunto- ja palveluliiketoiminnan sijoituksista. Ovaron omaisuuden nettovarallisuus / osake on 8,31 € kun Investors Housen taseessa se on arvossa 5,75 €/osake.

Investors Housen hallitus on tehnyt 19.8.2019 koollekutsutulle yhtiökokoukselle esityksen yhtiön omistamien Ovaro-osakkeiden jakamisesta osakkaille erillisten päätösten perusteella. Uskomme, että Investors Housen kaltaisen kasvuyhtiön ja Ovaron kaltaisen käänneyhtiön arvo on suurempi kun niitä kehitetään omistuksellisesti erillään kuin osakkuusyhtiö -suhteeseen pohjautuen.

Kokonaisuutena alkuvuoden aikana Investors House sekä eteni strategisissa tavoitteissaan että kasvoi kannattavasti. Tämä osaltaan mahdollisti omavaraisuuden säilymisen vahvana yli 50 %:ssa.

Tarkoituksena on jatkaa yhtiön vahvaa kehitysuraa vahvistettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiset pääteemat ovat vuotuisen 10 %:n kokonaistuoton tuottaminen osakkeenomistajalle, pääomien kierrättäminen ja tehokas allokaatio kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja palveluliiketoiminnan kasvu. ’’

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Useita merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen ohittamisesta on havaittavissa. Myös kansainväliset ja kotimaiset poliittiset riskit ovat kasvaneet.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2019 operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö pitää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi, että vuoden 2019 operatiivinen tulos (Epra) on samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuonna 2018.

Ohjeistusta muutettiin 27.6.2019 kun yhtiö myi Porista operatiivisen tuloksen kannalta merkittävän hotellikiinteistön.

JULKAISUTILAISUUS

Sijoittajille, analyytikoille ja medialle avoin H1 2019 julkaisutilaisuus pidetään maanantaina 19.8.2019 klo 13 Helsingissä Pörssitalolla, Fabianinkatu 14. Julkaisutilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee tuloksen ja vastaa esitettäviin kysymyksiin.

Tilaisuus on seurattavissa myös webcastina klo 13 alkaen osoitteessa: https://www.inderes.fi/fi/videot/investors-house-puolivuosikatsaus-h119-ja-ylimaarainen-yhtiokokous-lahetys-alkaa-198-klo-1300.

Show
Hide